PřihlášeníPřihlášení RegistraceRegistrace nového uživatele  DeutschDeutsch
ČKD Praha (ČKD Praha)

Popis: ohmův zákon a tranformátory
elektrický odpor R, indukčnost L a kapacita C jsou parametry obvodů střídavého proudu

pro obvod s transformátorem (nebo cívkou) má pak význam zejména kapacita L

nejzákladnějším matematicko-fyzikálním vztahem pro obvody střídavého proudu je zase Ohmův zákon - z výše uvedených parametrů střídavých obvodů je bezprostřední veličinou pouze odpor R - kapacitu C a indukčnost L by bylo možno označit "blízce příbuzné veličiny"

/pro jisté upřesnění - odpor R (neboli reaktance) je "ohmová" veličina - a ohmových veličin je v elektrických obvodech povícero - vždy se jedná o variantu odporu - jde prakticky o tutéž veličinu --- odporem - či reaktancí je v užším smyslu míněn odpor spotřebiče - indukční reaktance (nebo jen induktance) je zase odpor cívky, podobně kapacitance je odpor kondenzátoru a poměrně důležitou veličinou je pak impedance Z - která může označovat souhrnný odpor celého obvodu - nebo jen jalový odpor vedení/

ještě jedna předběžná informace - ke spotřebičům, či celým elektrickým obvodů lze asi přistupovat z dvojího hlediska
- jednak z konstrukčního hlediska (pro konstruktéra jsou podstatné zadané parametry a výchozí materiál - a jak konkrétně bude pak připravovaný výrobek pak využívat spotřebitel konstruktér vlastně ani nemůže vědět
- dále je pak na konstruovaný spotřebič možno nahlížet z hlediska spotřebitele - pro kterého je zase podstatná funkce zařízení, dále pak třeba výkon, odebíraný proud a spotřeba
-------------------------------------------------------------

OHMŮV ZÁKON A TRANSFORMÁTORY (nebo cívky)

de facto by bylo možno i Ohmův zákon pojímat z hlediska obou výše zmíněných rozdílných přístupů

OHMŮV ZÁKON (z konstrukčního hlediska)

teoreticky by mělo být možno obvody konstruovat pouze na základě znalosti elektromagnetických vlastností konstrukčního materiálu a rozměrů

pak by se Ohmův zákon mohl zjednodušit na pouhé

R = U

"ohmy proti voltům"

OHMŮV ZÁKON (z provozního hlediska)

v zapojených elektrických (již pod proudem) pak přibudou do Ohmova zákona další parametry - elektrický proud I a výkon P a Ohmův zákon dostane tradiční tvar

R = U/I


co se týče proudu a výkonu - vlastně se jedná o výkonné, bezčasové hodnoty - de facto okamžité hodnoty energie E nebo práce W - což jsou vlastně odvozené veličiny výchozích Ohmova zákona - tedy odporu a napětí

/lze předpokládat že reálné konstrukce se provádí na základě "plnohodnotné" - provozní varianty Ohmova zákona s proudem - ale výpočet lze teoreticky často (ne vždy) provést dvojím způsobem - třeba pro kontrolu/
-------------------------------------------------------------

INDUKČNOST, INDUKCE a INDUKČNÍ TOK
- tři základní veličiny podstatné pro funkci CÍVEK či TRANSFORMÁTORŮ
a čtvrtou veličinou by pak mohla být IDUKTANCE - INDUKČNÍ REAKTANCE - což je vlastně ohmová veličina - varianta odporu
-------------------------------------------------------------

tedy dále zpět INDUKCE A CÍVEK

ELEKROMAGNETICKÉ POLE
----------------------------
----------------------------
----------------------------
je možno popsat na základě tří veličin (nebo veličin s nimi bezprostředně souvisejících - například elektrická síla "Fe" a elektrická intenzita "E>" se mohou lišit prakticky jen orientací směru - nebo se nemusí lišit vůbec)

tedy elektromagnetické pole
ELEKTRICKÉ POLE
-----------------------
podstatná veličiny: Fe/E elektrická síla a intenzita (de facto jedna veličina)

MAGNETICKÉ POLE (u cívky s jádrem - elektromagnetu)
-------------------------------------------

podstatná veličina: MAGNETICKÁ SÍLA - Fm

využívaná pro vytvoření elektromagnetu například indukcí z cívky na kovové jádro

(polarita elektromagnetu jednak lze určit přes magnetickou indukci "B" na základě tzv. pravidla pravé ruky - druhou metodou by pak mohlo být určení polarity na základě směru proudu - neboť "severní pól magnetu "N" by měl být ve směru proudu k "minus" na zdroji - ostatně sever bývá s chladem spojován více než jih")


MAGNETICKÉ POLE (trasformátoru)
---------------------------------------

podstatná veličina: MAGNETICKÁ INDUKCE - B

prostřednictvím magnetického indukčního toku se na druhé cívce vytvoří (bez přenosu náboje) druhé (indukované) pole


MAGNETICKÉ POLE (cívky)
-------------------------------

podstatná veličina: MAGNETICKÁ INDUKCE - B

prostřednictvím magnetického indukčního toku od vzdálenějšího konce cívky zpět na její začátek se na téže cívce vytvoří druhé (indukované) pole - ovšem s opačnou polaritou napětí - které je příčinou ZPOŽDĚNÍ NAPĚTÍ ZA PROUDEM u cívky (indukce se postupně sníží a indukované pole vymizí - nicméně napětí již má oproti proudu časový posun)


-------------------------
-------------------------

poznámka na závěr - PRŮBĚH MAGNETICKÉ SÍLY A INDUKCE

magnetická síla a indukce mají jiný průběh u lineárního vodiče a u cívky

u vodiče magnetická síla vytváří kolmici na indukci a směřuje k vodiči - i cívky vytváří tečnu k indukci

Datum:

Přispěl: Jan TomášekVloženo: 21.4.2021

Processing time: 18 msec.
IP address = 44.220.44.148
desktop version