EinloggenEinloggen AnmeldenAnmelden  ĂˆeskyÈesky
› Bild hinzufügen
› Artikel hinzufügen
› Verweis hinzufügen
› GPS hinzufügen
[Zdeněk Pechar 9.5.2014] 
Alinkov   auch: Allingau, Alinkau,

Kategorie: Dvůr   (správní obec: Horní Kounice)
Bezirk: Znaim
Die Ursache des Untergangs: Nicht spezifizieren -
Untergangsepoche: Nespecifikováno
Aktuelle Stand: Zničena částečně

 WGS-84 Koordinate (GPS)
 Šířka N(Y)°Délka E(X)°BeschreibungEingegeben 
  49.03636 16.18894 GPS - st.100/1 ; čp.65 Zdeněk Pechar 9.5.2014  
  49.03672 16.18814 GPS - st.100/2 ; čp.66 - objekt mlýnice - zůstalo obvodové zdivo  Zdeněk Pechar 9.5.2014  

 Ortsgeschichte und Andere Artikel
Alinkov, dvůr  [Jaroslav Sadílek 29.12.2014]
Základem dvora je renesanční šlechtické sídlo z 2. poloviny 16. století, jehož součástí byly rovněž architektonicky hodnotné stavby pivovaru a mlýna. Areál vystavěl zřejmě majitel statku Tavíkovice Jindřich Březnický z Náchoda, ke kterému tehdy náležely i vsi Čermákovice a Horní Kounice, později také Horní Dubňany. Za jeho syna Jiřího z Náchoda byla budova sídla rozšířena a přestavěna, po Jiřího manželce Alině ze Žerotína získal areál i své nové pojmenování. Další úpravy doznala za Ferdinanda Leopolda z Náchoda po polovině 17. století. Poté se majitelé střídali. V roce 1694 připadl Alinkov Jankovským z Vlašimi a spolu s Horními Kounicemi se s... [weiter]

 Zeitbilder und Ansichtskarten

 Gegenwärtige Bilder

 Andere


Kommentar und weitere Informationen zu dem Ort


Alinkov - dvůr, mlýn [Jaroslav Sadílek 8.8.2014 22:29] | Reagieren
Údaj v záhlaví odkazu je nesprávný. Objekt mlýna pochází z konce 16. století a není zničen zcela. Zbořena je pouze mlýnice, přilehlá obytná budova je pouze pobořena, bez střechy, ale zachovalo se celé přízemí, obvodové a příčné zdi patra. Na průčelích unikátní pozdně renesanční sgrafitová výzdoba.
Na opačném konci dvora budova bývalého pivovaru, rovněž pozdně renesančního původu, se soudobou sgrafitovou výzdobou. Jižní dlouhé křídlo obsahuje pozdně renesanční a raně barokní zámecké sídlo hrabat z Náchoda, doložené od roku 1660. V přízemí renesanční klenby, v patře černá kuchyně a velký sál s raně barokním krbem. Domnělé často uváděné údaje o pobytu novokřtěnců v areálu dvora nejsou správné, vznikly mylnou lokalizací čermákovické novokřtěnecké komunity z počátku 17. století.
Re: Alinkov - dvůr, mlýn [Zdeněk Pechar 8.8.2014 22:46] | Reagieren
Nevím v čem je nesprávný když je uveden stav, zničeno částečně. Souřadnice ukazují na mlýnici, z které toho věru moc nezůstalo. Jinak Vámi uvedenou historii (je na internetu) jsem četl také a pro její rozpornost ji zde raději neuvádím. Objekt je uváděn pod heslem dvůr, protože mlýn a pivovar byly jeho součástí. Uvítal bych, pokud máte nějaké fotografie a mohl byste je vložit.
Re: Alinkov - dvůr, mlýn [Jiří Pajer 23.8.2014 18:02] | Reagieren
Dobrý den,
rovněž se zabývám historií dvora Alinkova, včetně archeologické sondáže. Hlavní obytná budova nemůže být v žádném případě panským sídlem, v interiérové dispozici se nenachází nic pro šlechtu reprezentativního. Je to skutečně někdejší sídlo novokřtěnců, které lze ztotožnit s Čermákovicemi, uváděnými v jejich kronikách, odešli odsud 1622. Patřilo pod panství Tulešice, jeho držitelé z něho odváděli daně z novokřtěnců, v 2. polovině 17. století přešlo pod panství Horní Kounice.
Je to unikátní komplex, který je naprosto ojedinělou ukázkou společného života v novokřtěneckých komunitách, jak dokazuje zcela autentická dispozice interiérů v hlavní obytné budově. Při srovnávání s dochovanými vnitřními řády a předpisy novokřtěnců lze spolehlivě identifikovat funkci jednotlivých místností i částí celého areálu. Přítomnost novokřtěnců je neomylně doložena rovněž nalezenou keramikou, určité indicie ukazují i na výrobu keramiky přímo v lokalitě.
Pokud byste měl zájem, můžeme si navzájem konzultovat poznatky, aby nedocházelo k nesprávným interpretacím. V současné době se skutečně jedná o rehabilitaci areálu.
Jiří Pajer.
Re: Re: Alinkov - dvůr, mlýn [Jaroslav Sadílek 23.8.2014 18:14] | Reagieren
Areálem dvora Alinkova se zabývám asi 15 let a mám dostatečné množství materiálů včetně odhadů a popisů z archívu, které jednoznačně dokazují, že jde o bývalé feudální sídlo z konce 16. století (mám k tomu jednoznačné doklady o tvrzi s mlýnem!!!), upravené Jiřím z Náchoda ve druhém desetiletí 17. století na centrální pivovar pro všechna okolní panství hrabat z Náchoda. Po polovině 17. století byl v patře nad hospodářskou budovou vystavěn raně barokní zámek. Je to neoddiskutovatelné, mám k tomu jednoznačné podklady. Pokud ovšem nechcete tvrdit, že novokřtěnci budovali tvrze a disponovali šlechtickými tituly. O připravované rehabilitaci vím, byl jsem některými zainteresovanými institucemi požádán o konzultaci a podrobnější vyhodnocení. Pokud chcete dál záležitost konzultovat, můj email je jaroslav.sadilek@email.cz.
Alinkov [Jaroslav Sadílek 8.8.2014 22:50] | Reagieren
Reaguji na "čp.66 - objekt mlýnu ze 13.stol. zničeno zcela ". Jinak historii nemám z internetu, ale z vlastního dlouhodobého výzkumu - jsme profesí historik se zaměřením na historickou architekturu. V současnosti dávám dohromady materiály - připravuje se možná obnova areálu - postupně poskytnu. Fotografie mám, ovšem nevím, jak je vkládat.
Re: Alinkov [Zdeněk Pechar 9.8.2014 18:15] | Reagieren
Dobrý den
Moje poznámka o internetu nebyla mířená proti vám. Bylo to jenom konstatování. Vím, že se jako historik architektury profesionálně historií zabýváte a to dost do hloubky. Bylo by proto přínosem pro naše stránky kdybyste mohl alespoň ve stručnosti přidat trochu historie.
S pozdravem, Zdeněk Pechar.
Re: Re: Alinkov [Jaroslav Sadílek 9.8.2014 18:35] | Reagieren
Jak jsem psal, v současné době se zpracovává základní dokumentace objektu spolu s komplexnější historií. Po jejím zpracování ji samozřejmě uvedu i zde spolu s dalšími získanými údaji a materiálem.
Původ areálu Alinkova objasněn [Jaroslav Sadílek 23.10.2015 00:03] | Reagieren
Dosavadní průzkumy, realizované řadou odborníků z Národního památkového ústavu, z řad předních archeologů a dalších specialistů jednoznačně prokázaly původ areálu jako komplexu vrchnostenského pivovaru, mlýna a letohrádku, založeného v průběhu 2. poloviny 16. století. Dosud rozsáhle presentovaný původ stavby ve spojitosti se sektou novokřtěnců byl z mnoha stran zcela jasně zpochybněn. Další připravované průzkumné práce, směrované již jednoznačně na prohloubení problematiky ekonomického zázemí renesančních šlechtických statků, budou vedeny již nezkreslenou formou, neovlivněnou zavádějícími mystifikacemi.
Re: Původ areálu Alinkova objasněn [Jiří Pajer 5.4.2016 18:29] | Reagieren
Původ dvora Alinkova byl objasněn již v roce 2014. Jedná se o unikátně dochované sídlo moravských novokřtěnců, které nemá ve středoevropském prostoru obdobu. Ačkoliv se pracovníci NPÚ Brno snažili všemi silami dokázat něco jiného, doposud nedisponují jediným dokladem, který by objektivně popřel moje zjištění. A tak zde zůstává pouze samotný J. Sadílek, který neustává kalit moravské vody. Doufám, že jeho výpadům, diktovaným zlobou a nenávistí, už nikdo nevěří.
Re: Re: Původ areálu Alinkova objasněn [Jaroslav Sadílek 18.4.2019 22:16] | Reagieren
V nedávné době byl v rámci zpracování historie nedaleké obce nalezen archivní dokument ze 17. století, který jednoznačně lokalizuje polohu čermákovické komunity novokřtěnců a klade ji ke konkrétnímu mlýnu. Tím ovšem nebyl Alinkov, ale jiný blízký, později zaniklý objekt. Zjištění se připravuje k publikování. Tím je definitivně a nezpochybnitelně vyloučeno spojení údajné novokřtěnecké komunity s budovami dvora Alinkova.
Alinkov [Jiří Pajer 28.11.2015 16:20] | Reagieren
Včera jsem zde zveřejnil svoji reakci na Sadílkovo zmatené informování veřejnosti, ale přes noc záhadně zmizela. Proto se k této kauze vyjadřuji ještě jednou. Pracovníci NPÚ Brno doposud nevyvrátili ani v jediném bodě moje archivní a archeologická zjištění, dokládající přítomnost novokřtěnců v areálu dnešního Alinkova. V rámci totálního ignorování těchto nesporných dokladů zkoumají in medias res dílčí otázky stavebně historického vývoje areálu, vytržené z autentických dějinných souvislostí. Vzniká tak naprostý časový chaos a je zřejmé, že tato metodická bezkoncepčnost nikam nepovede. Proto bude v příštím roce 2016 realizován komplexní vědecký výzkum lokality za účasti historiků, nezávislých stavebních historiků a památkářů, archeologů a geologů, a to z naší vlasti i ze zahraničí. Pracovníci a spolupracovníci NPÚ pak mohou provést řádnou oponenturu, doložit svá odlišná tvrzení exaktními archivními a archeologickými doklady a zúčastnit se veřejné, otevřené a objektivní diskuse. To je jediná přímá cesta k zamezení zákulisních intrik a pokoutních podrazů.
Odborné studie k Alinkovu [Jiří Pajer 29.11.2015 09:02] | Reagieren
Ke včerejší odpovědi cituji ještě své dvě studie, které vyjdou do konce roku. Jsou to: "Nově objevené sídlo novokřtěnců v Čermákovicích (dvůr Alinkov, k. ú. Horní Kounice, okres Znojmo). Sborník Státního okresního archivu Znojmo 2014, s. 40-59"; "Newly discovered Anabaptist settement at Čermákovice (Alinkov farmstead, municipality Horní Kounice, Znojmo District). Acta Ethnographica Hungarica 60, 2015, s. 1-20." Přivítal bych otevřenou a odborně fundovanou kritiku, podloženou exaktními doklady.
Odpověď [PhDr. Jiří Pajer, CSc. 19.4.2019 08:32] | Reagieren
Po delší odmlce vystupuje na scénu opět J. Sadílek, aby veřejnost dezinformoval o kardinálních a "nezpochybnitelných" objevech v kauze Alinikov. Staví se tak do role neohroženého bojovníka za prosazování teorií NPÚ ÚOP Brno, i když samotná instituce se k jeho jménu nehlásí. S opravdovým zájmem a napětím očekáváme ohlášenou studii.
Re: Odpověď [Jaqroslav Sadílek 19.4.2019 21:27] | Reagieren
Široká veřejnost (nejen ta odborná) naopak napjatě očekává slibovanou rekonstrukci areálu, zatím probíhající pouze ve sci-fi fantaziích badatele Pajera. To ostatně potvrzuje i stávající stav budov Alinkova, které se díky Pajerově "péči" pouze mění na zříceniny. Pajerův přístup dokonce postup chátrání ještě razantněji urychlil, takže chorobné představy jistého "badatele" se pouze postarají o zánik velice cenného renesančního hospodářského areálu šlechtického velkostatku. Publikované výsledky budou konzultovány se skutečnými odborníky, autor rozhodně nestojí o názor šíleného pseudoznalce.
Re: Re: Odpověď [PhDr. Jiří Pajer, CSc. 20.4.2019 10:58] | Reagieren
Konstatuji, že onen "starý dobrý" Sadílek je po letech odmlky opět v kondici. Jak uvádí jeho charakteristika v ČBDB na internetu: "Bohužel často sprostý a hrubiánský autor, arogantní a neurvalý. Své oponenty ponižuje a opravdu nechutně se snaží je zdiskreditovat... A pokud s ním nedejbože nesouhlasíte, nebo mu odporujete, začne proti vám pěkně štvavou kampaň," A podle svých zkušeností pouze dodávám, co jsem už jednou uvedl na veřejnosti, a to v zápisu jednání komise odborníků ze dne 28. 1. 2018: "J. Pajer upozornil přítomné na arogantní a společensky zcela nepřijatelné útoky svého protivníka J. Sadílka...Připomenul Sadílkův poslední bezprecedentní útok na jeho osobní i profesní čest, a to jeho dehonestující hanopis zaslaný představitelům městské samosprávy v Moravském Krumlově, jímž chtěl zpochybnit jeho odbornou přednášku o novokřtěncích dne 27. 1. 2015... J. Pajer dále upozornil přítomné, že pokud bude jeho protivník i nadále pokračovat touto cestou, může mít celá kauza soudní dohru." Myslím, že veřejnost si sama vytvoří svůj názor, i když není od věci připomenout také správcům diskusí společenskou nepřijatelnost podobných útoků, které výrazně snižují úroveň těchto diskusí.
Re: Re: Re: Odpověď [Martin Traxler 28.4.2019 22:39] | Reagieren
Pane doktore, Vaše komentáře jsou plné nenávisti, útoků a především sebechvály. Ovšem kromě některých Vámi uváděných prací, které ovšem neposkytují věrohodné doklady k Vašim teoriím, jste dosud neposkytl žádné důkazy. Místo toho jen napadáte každého, kdo se nesklání před kultem Vaší osobnosti, jehož jste sám zakladatelem a zřejmě i jediným obhájcem. Přitom podpora Vaší osoby i prohlašovaných teorií v otázce původu Alinkova ze strany odborných institucí je nulová, jak jsem byl také upozorněn po vznešení dotazu. Například odborní pracovníci Národního památkového ústavu mi velice ochotně zaslali nejnovější studii stavebněhistorického průzkumu areálu, kde přítomnost novokřtěnecké komunity kategoricky a zcela věrohodně vylučují. Opírají se přitom o konkrétní tam uvedené prameny. Ze strany archeologického ústavu jsem byl pouze upozorněn na nezákonné výkopy, které jste na místě prováděl bez patřičného oprávnění. A podobně.
Odpověd [Jiří Pajer 29.4.2019 07:55] | Reagieren
Ano, musím uznat, že ve srovnání se Sadílkovými "lidumilnými" projevy jsou moje příspěvky odlišné. K mojí dlouhodobé odborné činnosti a ke kauze Alinkov doporučuji prostudovat si recenzi knihy "Nové studie o novokřtěncích" v Časopisu Matice moravské 137, 2018, s. 440-441.
Re: Odpověd [Martin Traxler 29.4.2019 11:25] | Reagieren
Pořád jste ale neodpověděl na názorovou kolizi mezi Vámi a ostatními odborníky. A odkaz na recenzi touto odpovědí není.
Zanikající Alinkov [Martin Traxler 27.12.2020 23:00] | Reagieren
Areál dvora a zámku Aĺinkova je už několik let ve vlastnictví nepříliš důvěryhodného sdružení Association Alinkov, což vede dále jen k jeho stále rozsáhlejšímu chátrání a devastaci. I když objekt byl ve špatném stavu již dříve, po jeho převzetí touto organizací, složené podle místních z několika "podivných individuí", nyní se již vysloveně mění ve zříceniny. Za nedlouho již bude nutné pozměnit položku "Současný stav" v záhlaví tohoto odkazu na "Zničen zcela". Na můj dotaz mi pracovníci NPÚ sdělili, že novým vlastníkem je "nekompetentní badatel pochybné úrovně ze Strážnice", jehož jméno ovšem odmítli sdělit, a jehož cílem je prý pouze prosazování vlastních pochybných názorů, nikoliv záchrana památky. Kdyby někdo z čtenářů znal identitu tohoto vlastníka, bylo by vhodné ho na jeho jednání upozornit, případně alespoň o jeho devastujícím přístupu informovat veřejnost. Taková zajímavá stavba by si záchranu zcela jistě zasloužila.
 Informationen zu dem Ort eingeben oder verveinern
Name:
E-mail:
Pokud chcete automaticky zaslat odpovědi, uveďte Vaší emailovou adresu (v platném tvaru např. ja@seznam.cz). V rámci antispamové ochrany nebude Vᚠemail nikde zobrazen. Poslouží pouze pro automatické zaslání odpovědí na Vᚠpříspěvek.
Thema:
Kommentar/Präzisierung:  
KOMENTAR NEBYL ULOZEN !!!
V rámci ochrany proti spamovým příspěvkům opište číslo 12 do následujícího políčka:

   


Processing time: 249 msec.
IP address = 100.28.132.102
desktop version